online site builder

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea datelor

Începând cu data de 25.05.2018 devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).
1. Informații generale
1.1. Operatorul de date
Operatorul care procesează datele cu caracter personal este:
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L.
Arad, Bld. Dragalina, nr.2, ap. 5B
C.U.I. 29195474
J02/1171/2011
autobestseba@yahoo.ro
1.2. Responsabilul cu protecția datelor (DPO)
Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor:
Paul Stoica
Tel. 0748 309 925
Email: paul.stoica@gdprarad.ro
2. Ce sunt datele cu caracter personal?
"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată") în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.
3. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal și ce date sunt prelucrate de S.C.
AUTOBEST SEBA S.R.L. ?
"Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. colectează următoarele date:
- date de identificare: numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate, CNP, serie și număr
pașaport/permis de ședere și alte informații conținute de acestea (adresa de domiciuliu, data
nașterii, vârsta, naționalitatea, data de emitere, data de valabilitate, țara emitentă), informatii din
certificatul de nastere (data si loc nastere, nume parinti), cazierul persoanelor vizate, adresa de
corespondență, adresa de email, numărul de telefon, numărul de fax;
- semnătura clientului;
- semnătura angajatului;
- alte informații care derivă în urma prelucrărilor efectuate de S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L., cum ar fi:
identificatorul unic generat la nivel de S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. pentru fiecare client în parte,
istoricul contractual, istoricul financiar, informații specifice despre serviciile contractate de la S.C.
AUTOBEST SEBA S.R.L. și despre felul în care clientul le-a utilizat;
- corespondența electronică cu clientul;
4. De unde sunt obținute datele cu caracter personal pe care le prelucrează S.C. AUTOBEST SEBA
S.R.L.?
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. prelucrează date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii
Clientului, legali sau convenționali, precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate de către
Client lui S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L., în vederea obținerii unui produs sau a realizării unei
operațiuni/prestări de serviciu. Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate
poartă denumirea de "Persoane vizate".
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. se adresează următoarelor persoane vizate: angajați proprii, clienți (chiar
și după încetarea relației contractuale), clienții potențiali, candidații care doresc să se angajeze în
cadrul S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L..
Datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care
se completează formulare sau documente ale S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L., este accesată o pagină de
internet, sau prin alte mijloace de comunicare). În plus, S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. poate obține
datele de mai sus și prin consultarea unor surse externe (instituții și autorități publice, registre
publice, baze de date electronice, informații disponibile în mediul online sau terți abilitați).
5. În ce scopuri prelucrează S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. date cu caracter personal?
Scopurile pentru care S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal sunt:
- furnizarea de servicii prin intermediul tututor canalelor disponibile în acest sens (locații fizice,
internet, telefon, mesagerie electronica, etc.);
- efectuarea operațiunilor de gestionare a resurselor umane;
- efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în S.C. AUTOBEST
SEBA S.R.L.;
- centralizarea operațiunilor și menținerea unei baza de date interne în care să fie stocate
informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și
structurile S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. în activitățile acestora;
- contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul
de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele contractate (de ex. expirare termen,
neîndeplinire obligații, modificare/completare caracteristici, costuri, funcționalități, beneficii);
- furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex. informații
adiționale despre produse, actualizarea unora din datele de identificare, soluționarea cererilor,
reclamațiilor și a petițiilor fomulate), atât în locațiile fizice ale S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L., cât și prin
intermediul mijloacelor de comunicare (telefon/email/poștă);
- crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor, pentru promovarea
personalizată/generală, pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror
mijloace de comunicare (telefon/email/poștă/fax/sms sau a unor reclame adresate în mod direct și
specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta;
- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și
cu privire la portofoliul de clienți;
- arhivarea atât în format fizic cât și electronic a documentelor;
- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror alte petiții/plângeri/solicitări la care S.C. AUTOBEST
SEBA S.R.L. este parte;
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale (întocmirea actelor salariale, raportarea la instituțiile publice
îndreptățite).
6. În ce temeiuri prelucrează S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. date cu caracter personal?
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus,
în baza următoarelor temeiuri:
- în baza consimțământului Clientului, acordat în mod explicit;
- pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte (furnizarea de servicii),
pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului sau pentru a furniza Clientului
informații despre produsele și serviciile oferite de S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L.;
- în baza unei obligații legale aflate în sarcina S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. (de ex. identificarea și
prevenirea fraudelor);
- în baza interesului legitim al S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. (de ex. centralizarea operațiunilor,
funcționarea unei baze de date interne, îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea
activităților, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor, asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la
nivelul sistemelor informatice, cât și la nivelul locațiilor fizice, în special în ceea ce privește
descoperirea și minimizarea riscurilor ce pot afecta S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L.).
7. Care sunt consecințele refuzului de a comunica datele personale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. prin
formulare/alte canale de comunicare este obligatorie, cu excepția cazului în care prelucrarea se
întemeiază doar pe acordul Clientului. În acest caz, Clientul va fi informat că furnizarea datelor,
respectiv a acordului, este opțională. În celelalte cazuri, refuzul va determina imposibilitatea
furnizării de servicii sau produse de către S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L..
8. Cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L.?
Destinatarii datelor pot fi:
- furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic/electronic,
curierat, furnizori de servicii de marketing, de monitorizare a traficului și comportamentului
utilizatorilor;
- furnizori de servicii de contabilitate;
- autorități publice centrale și/sau locale.
- furnizori de servicii de management;
- furnizori de servicii medicale sau protectia muncii;
- persoane autorizate de operator care prelucreaza date in numele operatorului;
9. Cui și în ce condiții vom transfera datele clienților către o țară terță sau o organizație
internațională
Ca urmare a activităților prestate de S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. este posibil ca datele care identifică
realizarea unui serviciu sa parvină unor parteneri contractractuali aflați în țări din spațiul UE.
10. Cât timp sunt prelucrate și stocate datele cu caracter personal?
În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia, în
vederea conformării legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fară limitare, la dispozițiile în materia
arhivării.
11. Securitatea datelor cu caracter personal
Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi
înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe
care le prelucrăm.
În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității
datelor cu caracter personal:
Politici dedicate.
Adoptăm și ne revizuim pracƟcile și poliƟcile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor
persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces
neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care
aplicăm propriile poliƟci de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia
protecţiei datelor.
Minimizarea datelor.
Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la
cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
Restrângerea accesului la date.
Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații,
colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate
aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom
ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția
datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.
Măsuri tehnice specifice.
In cadrul S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. uƟlizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane
că securitatea datelor lor este protejată.
Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi
(persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru
asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul
impus de legislaţie.
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, S.C.
AUTOBEST SEBA S.R.L. nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de
penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o asƞel de încălcare va
surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.
12. Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?
Persoana vizată are urmatoarele drepturi:
- Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare
efectuate de S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L., conform celor prevăzute în prezentul document;
- Dreptul de acces - poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal
sunt prelucrate sau nu de către S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L., iar în caz afirmativ poate solicita accesul
la acestea, precum și anumite informații. La cerere, S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. va elibera și o copie a
datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile
efective ale S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L.;
- Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și
completarea celor incomplete;
- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în
special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu
caracter personal nu a fost legală), persoana vizată poate obține ștergerea respectivelor date.
Urmare a unei astfel de solicitări, S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. poate să anonimizeze datele, lipsindu-le
de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
- Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul
în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei
inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar
restricționarea);
- Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în
care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. (inclusiv
creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este
investită S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L.;
- Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal într-un format structurat,
care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client S.C.
AUTOBEST SEBA S.R.L., (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace
automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul
persoanei vizate;
- Dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor
cu caracter personal de către S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar
pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor
și produselor S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. – în cazul în care S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. ia decizii
automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) cere și obține
intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu
privire la respectiva prelucrare și (c) contesta decizia.
Clientul poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei cereri scrise,
datate și semnate, la sediul S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. Arad, Bld. Dragalina nr.2, ap. 5B sau prin Email: autobestseba@yahoo.ro.
În plus, S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. a desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor (”DPO”), care
poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu
caracter personal prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la următoarele date de
contact: Stoica Paul, Arad, Str. Călimănești, nr. 14, Bl. 36, Ap. 11 sau prin E-mail:
paul.stoica@gdprarad.ro.
13. Inexistența unui proces decizional automatizat
Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară,
prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de uƟlizator al serviiilor noastre,
nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor
dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la
dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificaƟvă.
14.Modificările acestei note de informare
Este posibil să modificăm această notă din când în când. În asƞel de cazuri, vă vom informa în avans şi
nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care
le-am putea aduce acestei note.
15. Ce semnifică termenii pe care i-am folosit in aceast document
Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică
independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei
protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării
datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP).
Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile):
datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile poliƟce, confesiunea
religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele geneƟce; datele biometrice
pentru idenƟficarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau
orientarea sexuală a unei persoane fizice.
Colaboratori: persoane fizice sau juridice care au încheiat un contract de colaborare cu noi și care
prestează servicii clienților noștri.
Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică idenƟficată sau idenƟficabilă
(denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este idenƟficabilă dacă poate fi idenƟficată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de idenƟficare, de exemplu: nume, număr de
idenƟficare, date de localizare, idenƟficator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii
idenƟtății fizice, fiziologice, geneƟce, psihice, economice, culturale sau sociale a respecƟvei persoane.
Asƞel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și
prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric
personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date
bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre
dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt
prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei
referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu
dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal
în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter
personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, uƟlizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea respecƟvelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.
Acestea sunt doar exemple. PracƟc, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter
personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
Declarație de conformitate
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. declară pe proprie răspundere că a luat toate măsurile pe care le-a
considerat necesare cu scopul conformării cu intrucțiunile Regulamentului EU 2016/679 (GDPR)
privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.
S.C. AUTOBEST SEBA S.R.L. certifică faptul că aderă la cerințele de notificare, opțiune, transfer,
securitate și integritate a datelor, acces și punere în aplicare ale intrucțiunilor Regulamentului EU
2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale
Uniunii Europene.